ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2551

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับมาตราตัวสะกด

คำว่า “มาตรา” และคำว่า “แม่” นั้น ครูภาษาไทยมักจะใช้ควบคู่กันไปว่า “มาตราแม่.....” เช่น มาตราแม่กง , มาตราแม่กน ,....... ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผิด เพราะราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายไว้ชัดในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ในคำอธิบายคำว่า “มาตรา” (หน้า ๘๕๖) ดังนี้
“.....................; แม่บทแจกลูกพยัญชนะต้นกับสระโดยไม่มีตัวสะกดเรียกว่า แม่ ก กา หรือมาตรา ก กา , หลักเกณฑ์ที่วางไว้เพื่อให้กำหนดได้ว่าคำที่มีพยัญชนะตัวใดบ้างเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราใดหรือแม่ใด คือ ก ข ค ฆ สะกดจัดอยู่ในมาตรากกหรือแม่กก........................”
ทราบดังนี้แล้ว เรามาร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันดีกว่านะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น