ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...ที่นี่

Custom Search

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2551

“อาราธนา”กับ “นิมนต์”ใช้ต่างกันอย่างไร


วันนี้ขอยกเรื่องทางพิธีสงฆ์มาเสียหน่อยหนึ่ง คือคำว่า “อาราธนา” กับ “นิมนต์”ใช้แตกต่างกันอย่างไร
จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายดังนี้
“นิมนต์” ก.เชิญ,เชื้อเชิญ,(ใช้แก่พระภิกษุและสามเณร)
“อาราธนา” ก.เชื้อเชิญ,นิมนต์,อ้อนวอน,(ใช้แก่พระภิกษุสามเณรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์)
จากประสบการณ์การเป็นพิธีกรทางพิธีสงฆ์ของข้าพเจ้านั้นพอจะสรุปง่ายๆได้ ดังนี้ หากเป็นการเชิญพระสงฆ์-สามเณรไปยังสถานที่ต่างๆนั้นจะใช้คำว่า “นิมนต์” เช่น “กระผมขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่”
ส่วนคำว่า “อาราธนา”นั้นจะใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการแสดงธรรม เช่น “ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้คุณตามีสุขภาพแข็งแรง” หรือ “ขอให้ทุกท่านกล่าวคำอาราธนาศีลตามข้าพเจ้า”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น